SLUŽBY PRE ČLENOV:

Služby asociácie pre jej členov:

1. Poskytovať poradenské a informačné služby v oblasti vypracovania a implementácie optimálnej rozvojovej stratégie, a tiež v oblasti aplikácie účinných nástrojov podpory rozvoja MSP a regionálneho rozvoja v Slovenskej republike.

2. Určovať súbor základných kvalitatívnych kritérií pre poskytovanie služieb pre MSP v dokumente „REFERENČNÝ MANUÁL KVALITY SLUŽIEB PRE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATEĽOV“ a zabezpečiť jeho dodržiavanie členmi asociácie takým spôsobom, aby úroveň nimi poskytovaných služieb pre MSP zodpovedala kvalitatívnej úrovni obvyklej v krajinách Európskej únie.

3. Vytvoriť a účinne rozvíjať vzájomné kontakty v rámci siete členov, ale tiež medzi členmi a asociáciou, ako ich reprezentantom na národnej a medzinárodnej úrovni; ďalej napomáhať rozvoju obojstranne prospešnej spolupráce s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a s ďalšími inštitúciami súkromného sektora, s orgánmi verejnej správy, ako aj s ďalšími kooperačnými partnermi pôsobiacimi v oblasti rozvoja podnikania v Slovenskej republike a v zahraničí.

4. Vyhľadávať a sprostredkovávať prístup k finančným zdrojom, najmä štrukturálnym fondom Európskej únie, existujúcim v Slovenskej republike a v zahraničí, umožňujúcim prostredníctvom účasti na projektoch regionálnej alebo medzinárodnej spolupráce finančnú participáciu členov asociácie.

5. Analyzovať vzdelávacie potreby svojich členov, organizovať a lektorsky zabezpečovať odborné semináre, konferencie aj neformálne stretnutia pre pracovné tímy svojich členov so zámerom vytvárať predpoklady pre naplnenie obsahového zámeru bodu 2., ako aj pre vzájomnú výmenu praktických skúseností získaných v procese poskytovania služieb pre MSP.

6. Získavať, spracovávať a poskytovať pre svojich členov potrebné informácie týkajúce sa najmä vývojových trendov v oblasti MSP a regionálneho rozvoja v Slovenskej republike a v zahraničí.

7. Pripravovať podmienky a aktívne pôsobiť v oblasti vytvorenia a stabilizácie pozitívneho vzťahu verejnosti k súkromnému podnikaniu v Slovenskej republike; pravidelne informovať verejnosť o činnosti a dosiahnutých výsledkoch asociácie a jej členov v oblasti rozvoja podnikania a regionálneho rozvoja.

8. Chrániť a presadzovať oprávnené záujmy svojich členov a poskytovať ďalšiu účinnú podporu ich plnohodnotnému rozvoju s cieľom intenzívne napomôcť ekonomickému rozvoju regiónov Slovenskej republiky.