PROFIL ASOCIÁCIE:

Poslanie:

1. Garantovať poskytovanie služieb jej členmi pre začínajúcich aj existujúcich podnikateľov na kvalitatívnej úrovni obvyklej v krajinách Európskej únie.

2. Účinným pôsobením vytvárať pre jej kooperačných partnerov možnosti rozvíjať ekonomický potenciál v ich regiónoch takým spôsobom, aby Slovenská republika rastúcou mierou prispievala k úspešnému rozvoju Európy.


Vízia:

1. Ako uznávané profesijné združenie podporujúce rozvoj ústretovej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom na národnej úrovni v oblasti rozvoja malého a stredného podnikania a regionálneho rozvoja;

2. Ako inštitúcia napomáhajúca hospodárskemu rastu SR v Európskej únii prostredníctvom vytvorenej siete kontaktov a priamej účasti na programoch a projektoch financovaných zo zdrojov v SR a zo zahraničných fondov.


Strategické ciele:

1. Získať renomé organizácie podporujúcej regionálny rozvoj najmä formou podnikania.

2. Uplatniť u všetkých jej členov systém riadenia kvality na báze medzinárodnej normy ISO 9001 a princíp neustáleho rozvoja ľudských zdrojov.


3. Napomôcť každému z jej členov rozširovať ponuku služieb pre podnikateľov s cieľom získať nové zdroje financovania.

4. Vytvoriť na medzinárodnej úrovni efektívne kooperačné vzťahy s partnerskými organizáciami pôsobiacimi najmä v členských krajinách Európskej únie.


Spektrum služieb poskytovaných našimi členmi:

a. Zakladateľské podnikateľské poradenstvo.

b. Špecializované podnikateľské poradenstvo.

c.Diagnostika podniku a odborné posudky.

d. Vzdelávacie programy a semináre.

e. Aktuálne podnikateľské informácie.

f. Finančné podporné programy a mikropôžičky.

g. Prenájom pracovných a výrobných priestorov.

h. Obchodné kontakty a elektronický obchod.

i. Obchodné výstavy a prezentácie.

j. Tvorba, riadenie a monitorovanie projektov.