Nami realizované projekty:

     Národná asociácia pre rozvoj podnikania so sídlom v Bratislave realizovala na základe objednávky Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, Bratislava, v roku 2005 dva rozvojové projekty zamerané na cieľovú skupinu malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v regiónoch Slovenskej republiky.Vzdelávaco – poradenský projekt „Elektronické obchodovanie súčasný stav a prax v SR“

     Cieľom prvého projektu bolo formou série vzdelávaco-poradenských seminárov poskytnúť podnikateľom v každom z ôsmych krajov Slovenska prehľad o aktuálnom stave využitia elektronického obchodovania v SR a prehĺbiť ich znalosti poskytnutím odborných poznatkov a praktických rád o využívaní moderných informačných technológií a internetu pri podnikaní.
     Seminárov sa zúčastnilo viac ako 120 malých a stredných podnikateľov, ktorí ich absolvovaním získali nové poznatky o elektronickom obchodovaní, cenné odborné rady a praktické usmernenia pre využitie tejto formy rozvíjania obchodných vzťahov najmä na medzinárodnej úrovni v podmienkach ich podniku. Prínosom boli tiež nové podnikateľské kontakty a bezprostredná výmena skúseností pri zavádzaní systémov elektronického obchodovania medzi účastníkmi seminárov.


V Bratislave, dňa 06.02.2006

Projekt „Monitorovanie podnikateľského prostredia z hľadiska potrieb využitia podporných nástrojov pre malých a stredných podnikateľov“

     Druhý projekt bol zameraný na spokojnosť MSP s doteraz využitými podpornými nástrojmi v rámci štátnych podporných programov, a tiež v rámci programu predvstupovej pomoci EU PHARE, prípadne štrukturálnych fondov Európskej únie.
     Zaujímavým bolo okrem iného aj zistenie prínosu poradenských, vzdelávacích a informačných služieb poskytnutých sieťou centier RPIC a BIC v SR v uplynulom období rokov 1995 – 2005 v rámci štátnych aj neštátnych podporných programov pre rast odborných kompetencií MSP.


Projekt „Organizácia a technická podpora celoslovenského kola vedomostnej súťaže pre študentov stredných škôl Mladý Európan 2009 - 2020“

     Cieľom projektu bolo prostredníctvom súťaže zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti - študentov stredných škôl v SR o EU poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Projekt zároveň umožnil poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku.